Kursy

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|R|S|T|U|W|Y|X|eL-x|iR-x|

Kursy organizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego

Uwaga:
Tematyczne kursy specjalistyczne przeznaczone są dla osób posiadających praktykę w zakresie preparatyki próbek.
Każdy kurs stanowi zamknięty blok tematyczny będąc jednocześnie kontynuacją programu kursów poprzednich.

KURSY SZKOLENIOWE

Kursy podstawowe A oraz B organizujemy TYLKO w formie kursów indywidualnych u Zamawiającego. Kursy indywidualne

Kurs A: Wyposażenie, preparatyka i metody badawcze w przemysłowym laboratorium metalograficznym

 • Pobieranie i metody oprawy próbek
 • Szlifowanie próbek
 • Polerowanie próbek
 • Trawienie zgładów metalograficznych
 • Metody obserwacji próbek metalograficznych
 • Wybrane zagadnienia systemu zapewnienia jakości w laboratorium metalograficznym wg PN-EN 17025
 • Procedury i instrukcje w laboratorium
 • Nowoczesne metody preparatyki próbek
 • Światowe tendencje dotyczące aparatury i materiałów eksploatacyjnych

góraˆ

Kurs B: Techniki obserwacji próbek metalograficznych. Interpretacja obrazów

 • Techniki obserwacji próbek metalograficznych
 • Wykorzystanie możliwości mikroskopii świetlnej i elektronowej do obserwacji struktury materiałów
 • Interpretacja obrazów mikroskopowych
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące ilościowej analizy mikrostruktury
 • Zastosowanie komputerowej analizy obrazu
 • Kierunki rozwoju konstrukcji mikroskopów świetlnych
 • Archiwizacja i raportowanie danych

Tematyczne kursy specjalistyczne

Kurs C - wersja rozszerzona: Wady wyrobów stalowych - badania materiałowe

 • Ekspertyzy materiałowe wyrobów, półwyrobów
 • Metodyka wykonywania ekspertyz, sprawozdań
 • Metodyka badan metalograficznych
 • Obserwacja i analiza wad materiałów trawionych - artefakty

 • Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów przerabianych plastycznie i obrabianych cieplnie
 • Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów obrabianych mechanicznie
 • Metalograficzne metody analizy wad i niezgodności spawalniczych złączy spawanych i zgrzewanych

góraˆ

Kurs D: Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - wersja rozszerzona 2017

 • Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - zasady i cele
 • Przykłady wykonywania kompleksowych ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - ćwiczenia z oceny na mikroskopach świetlnych
 • Różnice w przygotowaniu próbek do ekspertyzy w zależności od materiału próbki. Preparatyka próbek z materiałów żelaznych i nieżelaznych - różne aspekty problemu- błędy w interpretacji, czy na poziomie preparatyki
 • Zastosowanie metody replik w nieniszczących badaniach struktur wyrobów metalowych
 • Przykłady oceny struktury trwałości materiałów po długotrwałej eksploatacji
 • Procedury i instrukcje w laboratorium materiałowym wg normy PN EN ISO/IEC 17025
  - metody i techniki obserwacji próbek metalograficznych
  - komputerowa analiza obrazu próbek metalograficznych - podstawy stereologii

góraˆ

Kurs E: Metalograficzne badanie materiałów eksploatowanych

 • Zastosowanie badań metalograficznych w przemyśle
  - wpływ mediów
  - parametry pracy w przemyśle chemicznym i energetycznym
 • Prowadzenie niszczących badań metalograficznych w laboratoriach, a badanie powierzchniowe metodą replik - różnice i analogie
  - pobieranie próbek, wybór miejsca badania
  - techniki wykonywania badań
  - metody i techniki obserwacji próbek
 • Ocena struktury i wykorzystanie wyników badań. Rodzaje uszkodzeń struktury
  - wada eksploatacyjne
  - niezdatność eksploatacyjne
 • Wpływ uszkodzeń na własności - skutki eksploatacji
 • Zalety stosowania komputerowej analizy i archiwizacji obrazu.

góraˆ

Kurs F: Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych - wersja rozszerzona (zajęcia praktyczne na Politechnice Śląskiej w Katowicach

 • Wielkości określane przy badaniu właściwości mechanicznych
 • Statyczna próba rozciągania z pomiarem wydłużenia
 • Próba udarności
 • Próby zginania
 • Statyczne pomiary tensometryczne
 • Ocena odporności materiałów na kruche pękanie
 • Pomiary statyczne twardości i mikrotwardości
 • Ocena odporności materiałów na kruche pękanie
 • Analiza prędkości wzrostu pęknięć w obiektach eksploatowanych
 • Ocena korozji międzykrystalicznej
 • Pomiary twardości metodami statycznymi i dynamicznymi
 • Pomiary grubości metodą ultradźwiękową

góraˆ

Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów

 • Pomiar twardości metodami ze statycznym wciskaniem wgłębnika
 • Pomiar mikrotwardości
 • Dynamiczne i inne metody pomiaru twardości
 • Pomiary twardości w różnych temperaturach
 • Zastosowanie automatycznej stacji pomiarów twardości metodą Vickersa i Knoopa
 • Praktyczne wskazówki do uzyskiwania poprawnych wyników pomiarów twardości
 • Sprawdzanie twardościomierzy
 • Opracowanie wyników oraz przykłady zastosowań metod statystyki matematycznej; walidacja w odniesieniu do pomiarów twardości
 • Ocena wiarygodności badań twardości przenośnymi twardościomierzami
 • Pisanie instrukcji pomiarów zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 17025
 • Nowe techniki pomiaru twardości TIV - klasyczny Vickers czy wykorzystanie analizy obrazu?

góraˆ

Kurs H: Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN EN ISO/IEC 17025 z elementami statystyki w laboratoriach badań

 • Zarządzanie i zapewnienie jakości wg PN EN ISO/IEC 17025 w laboratoriach badań materiałowych
 • Walidacja, weryfikacja i interpretacja wyników
 • Opracowanie wyników pomiarów, szacowanie niepewności pomiarów w zakresie badań mikro- i makrostruktury, pomiarów twardości i badań mechanicznych
 • Metody statystyczne w analizie obrazu
 • Metody statystyczne w zakresie badań mikro- i makrostruktury, pomiarów twardości i badań mechanicznych materiałowych

góraˆ

Kurs I: Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy

 • Rodzaje procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
  - obróbka cieplna stali niestopowych, stali stopowych konstrukcyjnych i narzędziowych
  - obróbka cieplno-chemiczna narzędzi
  - obróbka cieplna metali nieżelaznych
 • Dobór parametrów obróbki cieplnej z uwzględnieniem wielkości i kształtu elementów
  - parametry zabiegów grzania
  - parametry zabiegów chłodzenia
  - media chłodzące
  - dobór atmosfer ochronnych
 • Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej
 • Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej
 • Metodyka badań elementów po obróbce cieplnej
 • Przykłady analiz przyczyn awarii konstrukcji stalowych
 • Obróbka cieplna połączeń spawanych
 • Badania odbiorowe połączeń spawanych spawanych

góraˆ

Kurs J: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w inżynierii materiałowej

 • Wymagania stawiane obrazom przeznaczonym do analizy
 • Przygotowanie próbek do badań
 • Sprzęt i zasady akwizycji obrazów
 • Wstępna korekcja obrazu
 • Detekcja obiektów do analizy
 • Zaawansowane metody przekształcania obrazów
 • Cyfrowe pomiary
 • Interpretacja wyników
 • Zagadnienia normalizacji w analizie obrazu
 • Oprogramowanie do analizy obrazu
 • Ćwiczenia praktyczne z użyciem pakietu Aphelion
 • Wybrane zagadnienia automatyzacji kontroli jakości
 • Analiza obrazów 3-D

góraˆ

Kurs K: Metaloznawstwo połączeń spawanych. Kontrola połączeń spawanych w świetle zaktualizowanych norm.

 • Analiza sekwencji obrazów
 • Wpływ procesu spawania na zmiany struktury zachodzące w złączu spawanym
 • Strefy złącza spawanego
 • Obróbka cieplna złącz spawanych
 • Charakterystyka podstawowych materiałów stosowanych na konstrukcje spawane
 • Badania makro- i mikroskopowe połączeń spawanych
 • Procesy spawalnicze jako procesy specjalne wg norm serii PN-EN/ISO 9001:2000
 • System zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodny z PN-EN 729:1997
 • Dokumentacja systemu zapewnienia jakości w przemyśle
 • Badanie technologii spawania (wg norm serii PN-EN 288, obecnie zastępowanych przez nowe normy serii EN/ISO 156**:2002)
 • Uprawnienia personelu spawalniczego i nadzoru spawalniczego (normy PN-EN 287 i PN-EN 719)
 • Poziomy jakości połączeń spawanych (norma PN-EN/ISO 5817)
 • Metody badania połączeń spawanych

góraˆ

Kurs L: Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji

 • Zmiany struktury materiału po długotrwałej eksploatacji
  w warunkach działania temperatury i naprężenia:
  1. rozpad obszarów perlitycznych i bainitycznych
  2. wydzielanie i przemiany węglików
  3. zmiany morfologii węglików
  4. zmiany składu chemicznego
 • Związek pomiędzy strukturą, a spadkiem własności użytkowych stali
 • Zagadnienia metaloznawcze pełzania materiałów
 • Wykorzystanie metod metalograficznych do oceny trwałości resztkowej obiektu
 • Metodyka badań metalograficznych pozwalających na ujawnienie struktur i wad materiałowych w obiektach po długotrwałej eksploatacji
 • Przykłady interpretacji struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji

  Wersja rozszerzona:
 • Diagnostyka i metody oceny stanu materiału po długotrwałej eksploatacji w przemyśle samochodowym
 • Wpływ struktury materiałów na tarcie i zużycie determinujące niezawodność i trwałość
 • Zastosowanie siluminów w motoryzacji

góraˆ

Kurs Ł: Rodzaje niedoskonałości spawalniczych i zmiany struktury powstające
w zależności od zastosowanej techniki spawania

 • Charakterystyka procesów spawania.
 • Wpływ procesu spawania na zmiany struktury zachodzące w złączu spawanym stali niestopowych i stopowych.
 • Niezgodności spawalnicze.
 • Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych.
 • Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności.
 • Badania nieniszczące i niszczące stosowane przy wykrywaniu i określaniu niezgodności spawalniczych.
 • Sposoby zapobiegania powstawaniu niezgodności spawalniczych.
 • Przykłady zmian struktury i niezgodności spawalniczych powstających przy zastosowaniu określonej techniki spawania.
 • Badania złącz spawanych i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego (Spawalnicze Kryteria Akceptacji, ocena jakości połączeń przez badania wizualne i pomiary geometrii).
 • Pomiary geometrii złącz spawanych oraz określenie występowania
  niezgodności spawalniczych na próbkach makroskopowych.

góraˆ

Kurs M: Wykorzystanie technik statystycznych w laboratoriach zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025 i normami dotyczącymi badań materiałowych.

 1. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
  a. Miejsce metod statystycznych w zarządzaniu jakością.
  b. Metody statystyczne w normach ISO i PN-ISO.
  c. Charakterystyka przewodnika po technikach statystycznych: Raport Techniczny PKN-ISO/TR 10017: 2003(E).
  d. Krótkie omówienie wybranych technik statystycznych: statystyczne sterowanie jakością (SPC), analiza systemów pomiarowych (MSA), metody statystyczne w kontroli odbiorczej, metody statystyczne w analizach laboratoryjnych i doskonaleniu procesu.
 2. Analiza systemów pomiarowych
  a. Źródła zmienności: operator, urządzenie, proces.
  b. Pojęcia powtarzalności i odtwarzalności.
  c. Statystyczne kryteria zdatności systemów pomiarowych.
  d. Wyrażanie niepewności pomiaru - charakterystyka przewodnika (wg Wyrażanie niepewności pomiaru - Przewodnik, Główny Urząd Miar; zgodnie z BIMP, IEC, IFCC, ISO, OIML i innych)
  e. Metody oceny powtarzalności i odtwarzalności: R&R, ANOVA, metoda rozstępu)
  f. Szczegółowa analiza zdatności systemu pomiarowego za pomocą metody R&R - warianty: pomiar może być powtórzony na jednej próbce, pomiar nie może być powtórzony (np. badania niszczące)
 3. Metody statystyczne w analizach porównawczych i porównaniach międzylaboratoryjnych
  a. Funkcjonowanie testów statystycznych, interpretacja wyników.
  b. Wybrane elementy analizy wariancji (ANOVA) - model ustalony, model losowy, ANOVA jedno- i dwuczynnikowa, klasyfikacja krzyżowa i hierarchiczna. kalibracja, metoda analizy regresji
 4. Ilościowy opis struktury [wybrane metody metalografii ilościowej i stereologii]
  a. Podstawowe typy mikrostruktur,
  b. Ocena podstawowych ilościowych parametrów struktury wraz z analizą dokładności
 5. Komputerowe wspomaganie obliczeń;

góraˆ

Kurs N: Wpływ procesów technologicznych na strukturę i właściwości materiałów

 • Technologie plastycznego kształtowania detali
 • Wpływ temperatury na strukturę podczas kształtowania wyrobów
 • Parametry technologiczne a zużycie narzędzi
 • Ocena prawidłowości struktury przed i po procesie wytwarzania
 • Struktura wyrobów otrzymywanych niekonwencjonalnymi metodami wytwarzania
 • Nowoczesne metody oceny struktury i właściwości wyrobów

góraˆ

Kurs O: Nieciągłości materiałowe w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach i blachach wykrywane metodami nieniszczącymi (NDT).
Interpretacja i ocena nieciągłości w świetle obowiązujących norm. Możliwości nieniszczących metod badawczych.

 1. Podstawowe metody badań nieniszczących:
  • radiograficzna (RT)
  • ultradźwiękowa (UT)
  • magnetyczno-proszkowa (MT)
  • penetracyjna (PT)
  • wizualna (VT)
 2. Możliwości i ograniczenia metod NDT w wykrywaniu różnych typów nieciągłości
 3. Przyczyny powstawania nieciągłości
 4. Nieciągłości:
  • rodzaje
  • występowanie
  • charakterystyka
 5. Interpretacja nieciągłości dla różnych metod badawczych na bazie obowiązujących norm
 6. Ocena nieciągłości w świetle obowiązujących norm, w odniesieniu do metod NDT
 7. Kwalifikacje personelu badawczego (certyfikacja) w świetle przepisów europejskich i amerykańskich

góraˆ

Kurs P: Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne
 2. Uznawanie technologii spawania na podstawie badań technologii spawania
 3. Badania odbiorowe połączeń spawanych
 4. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych
 5. Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności
 6. Spawalnicze Kryteria Akceptacji
 7. Metody niszczące badania połączeń spajanych:
  • statyczna próba rozciągania poprzecznego i wzdłużnego
  • badania zmęczeniowe
  • badania odporności na kruche pękanie
   • próba zginania
   • próba udarności
   • próba twardości
   • badania makroskopowe i mikroskopowe
   • próby technologiczne
 8. Badania złączy zgrzewanych
  • Wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • Spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 9. Wady i niezgodności spawalnicze oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu
 10. Badania złącz spawanych i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego

góraˆ

Kurs R: Struktury stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych.

 • Inżynieria stopów żelaza (właściwości, wytwarzanie, przetwórstwo, struktura)
  • żelazo – charakterystyka ogólna, sposoby umacniania żelaza, spiekane elementy żelazne, metalic foam – pianki żelazne
  • metody wytwarzania stopów żelaza
  • fazy w stopach żelaza
  • obróbka stali i jej wpływ na strukturę
  • wpływ pierwiastków stopowych na własności stopów żelaza (pierwiastki austenitotwórcze i węglikotwórcze)
  • inne pierwiastki w stalach
  • stopy żelaza według własności i zastosowania (struktura, klasyfikacja i znakowanie)
  • stale, staliwa, żeliwa
  • obróbka cieplna stopów żelaza
  • obserwacje i analiza struktur stopów żelaza

 • Obserwacje i analiza struktur stopów żelaza i metali nieżelaznych

 • Struktury warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych – metody inżynierii powierzchni
  • obróbka cieplno-chemiczna stali: nawęglanie, azotowanie, węgloazotowanie, siarkowanie dyfuzyjne, borowanie
  • metalizowanie dyfuzyjne
  • metalizowanie zanurzeniowe – aluminiowanie, cynkowanie
  • metody badań struktury materiałów po obróbkach cieplno-chemicznych
  • analiza wad warstw wierzchnich
  • kształtowanie struktury i własności warstw wierzchnich

góraˆ

Kurs S: "Interpretacja struktur stali energetycznych nowej generacji, stopów specjalnych i metali nieżelaznych oraz złączy spajanych tych materiałów"

 • Struktury i właściwości:
  • Stale dla energetyki o strukturze martenzytycznej, austenitycznej, ferrytycznej, i austenityczno-ferrytycznej (DUPLEX)
  • Nadstopy i superstopy na bazie Ni
  • Stopy metali nieżelaznych na osnowie Cu, Al., Mg oraz Ti
  • Kompozytowe materiały metaliczne
 • Złącza spawane i zgrzewane- ocena i interpretacja struktur
  • Stale nowej generacji dla energetyki
  • Metale nieżelazne- sposoby spajania- Interpretacja struktur spoin

góraˆ

Kurs T: "Wykorzystanie metod badawczych akredytowanych i nieakredytowanych w laboratorium przemysłowym w aspekcie interpretacji i tworzenia sprawozdania i opinii eksperckiej."

 • Wybór metod badawczych - zalety i wady poszczególnych metod
 • Właściwości mechaniczne - metody badawcze i interpretacja
 • Interpretacja struktur i właściwości mechanicznych różnych gatunków stali
 • Ocena wyrobów stalowych w aspekcie jakości wykonania i kryteriów odbioru zgodnie z normą
 • Metody interpretacji wpływu technologii kształtowania na strukturę i właściwości wyrobów stalowych
 • Przykłady ekspertyz badawczych - ćwiczenia i rozwiązywanie problemów

góraˆ

Kurs U: Spawalnictwo dla Nie_Spawalników. Przyczyny powstawania i interpretacja wad w oparciu o badania niszczące i nieniszczące w świetle obowiązujących norm

Kurs porządkuje podstawowe wiadomości z zakresu spawalnictwa. Przeznaczony jest dla osób pracujących w firmach wykorzystujących w codziennej działalności technologie spawalnicze do budowy szeroko rozumianych konstrukcji spawanych czy różnego rodzaju urządzeń i instalacji przemysłowych. Szczególnie polecany dla pracowników działów kontroli jakości, kierowników projektów i kadry kierowniczej.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki i metalurgii spawania
 • Spawalnictwo jako proces specjalny - co to oznacza w praktyce,
 • Metody spawania, specyfika i obszary zastosowań, materiały dodatkowe do spawania
 • Systemy zapewnienia jakości i wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090
 • Technologia, plany spawania, plany kontroli i badań ITP
 • Przegląd umowy i wstępna ocena projektu - wymagania jakościowe
 • Uznawanie technologii spawalniczych wg. PN EN-ISO 15614, AWS D 1.1/1.3
 • Personel spawalniczy wg. wymogów EWF (Europejskiej Federacji Spawalniczej) oraz PN EN 9606
 • Kontrola jakości, metody oceny jakości złączy spawanych NDT
 • Interpretacja wad metodami niszczącymi i nieniszczącymi
 • Produkcja pod nadzorem strony trzeciej - specyficzne wymagania UDT, TUV i innych towarzystw
 • Wybrane zagadnienia spawalnicze w energetyce, petrochemii, LNG (kriogenika), w przemyśle morskim i offshore oraz podczas spawania konstrukcyjnego i naprawczego odlewów staliwnych

góraˆ

Kurs W: "Wytrzymałość materiałów- Fraktografia. Ocena przełomów w metalach żelaznych i nieżelaznych"

prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

 • Ocena przełomów w metalach żelaznych i nieżelaznych: zmęczeniowe, kruche i plastyczne
 • Ustalenie przyczyny uszkodzeń na podstawie analizy przełomów
 • Określenie rodzaju przełomu przy użyciu mikroskopii świetlanej
 • Zjawisko pękania - przebieg pękania - ogólnie
 • Pękanie ciągliwe (plastyczne) a pękanie kruche (łupliwe) i mieszane (quasi - łupliwe)
 • Charakterystyczne etapy ciągliwego pękania
 • Charakterystyczne etapy kruchego pękania
 • Charakterystyczne cechy przełomów
 • Pękanie zmęczeniowe a pękanie statyczne
 • Określanie miejsca, w którym rozpoczął się proces pękania i kończył
 • Praktyczne przykłady pęknięć i sposoby ich rozróżniania
 • Przyczyny utraty spójności w materiałach

góraˆ

Kurs Y: " Ilościowa ocena struktur - automatyczna i ręczna. Metody, automatyzacja pomiarów i interpretacja wyników. Ocena wtrąceń niemetalicznych."

 • Procedury ilościowego opisu struktury
 • Manualne metody pomiarów
 • Automatyzacja pomiarów
  • Przygotowanie próbek
  • Akwizycja obrazów
  • Wykorzystanie metod analizy obrazu
  • Oprogramowanie, pomiary cyfrowe
 • Interpretacja wyników
 • Przykłady oceny manualnej i automatycznej- porównanie
 • Analiza obrazu w mikroskopii skaningowej
 • Ocena wtrąceń niemetalicznych

góraˆ

Kurs X: Zasady i przykłady wykonywania ekspertyz materiałowych stopów metali żelaznych i nieżelaznych. Interpretacja struktur- wpływ procesów technologicznych na strukturę materiału. Ocena struktur w aspekcie właściwości wyrobów.

 • Charakterystyka stopów żelaza: stale, staliwa, żeliwa
 • Obróbka cieplna stopów żelaza i jej wpływ na strukturę i właściwości
 • Obserwacje i analiza struktur stopów żelaza
 • Obróbka cieplno-chemiczna stali
 • Metody badań struktury materiałów po obróbkach cieplno-chemicznych
 • Analiza wad warstw wierzchnich
 • Kształtowanie struktury i własności warstw wierzchnich
 • Stale dla o strukturze martenzytycznej, austenitycznej, ferrytycznej, i austenityczno-ferrytycznej
 • Stopy metali nieżelaznych na osnowie Cu, Al., Mg oraz Ti
 • Wykonywanie ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych - zasady i cele:
  • Przykłady wykonywania kompleksowych ekspertyz materiałowych w laboratoriach metalograficznych
  • Procedury i instrukcje w laboratorium materiałowym wg normy PN-EN ISO/17025
  • Wybór metod badawczych - zalety i wady poszczególnych metod
  • Właściwości mechaniczne - metody badawcze i interpretacja
  • Interpretacja struktur i właściwości mechanicznych różnych gatunków stali
  • Ocena wyrobów stalowych w aspekcie jakości wykonania i kryteriów odbioru zgodnie z normą
  • Metody interpretacji wpływu technologii kształtowania na strukturę i właściwości wyrobów stalowych

góraˆ

Mix-y kursów wcześniej opracowanych i zmodyfikowanych na 2023

Kurs eL-x:"Metalograficzne badanie materiałów po długotrwałej eksploatacji- interpretacja struktur i wad materiałowych"

dr hab. inż. Wojciech Depczyński

 • Zastosowanie badań metalograficznych w przemyśle
 • Prowadzenie niszczących badań metalograficznych w laboratoriach, a badanie powierzchniowe metodą replik - różnice i analogie
 • Ocena struktury i wykorzystanie wyników badań
 • Rodzaje uszkodzeń struktury:
  • wada eksploatacyjne
  • niezdatność eksploatacyjne
 • Wpływ uszkodzeń na własności - skutki eksploatacji
 • Zmiany struktury materiału po długotrwałej eksploatacji w warunkach działaniatemperatury i naprężenia:
  • rozpad obszarów perlitycznych i bainitycznych
  • wydzielanie i przemiany węglików
  • zmiany morfologii węglików
  • zmiany składu chemicznego
 • Związek pomiędzy strukturą, a spadkiem własności użytkowych stali
 • Zagadnienia metaloznawcze pełzania materiałów
 • Wykorzystanie metod metalograficznych do oceny trwałości resztkowej obiektu
 • Metodyka badań metalograficznych pozwalających na ujawnienie struktur i wad materiałowych w obiektach po długotrwałej eksploatacji
 • Przykłady interpretacji struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji
 • Diagnostyka i metody oceny stanu materiału po długotrwałej eksploatacji w przemyśle samochodowym
 • Wpływ struktury materiałów na tarcie i zużycie determinujące niezawodność i trwałość
 • Zastosowanie siluminów w motoryzacji

góraˆ

Kurs iR-x:"Interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metalicznych"

dr inż. Jacek Borowski

 • Inżynieria stopów żelaza (właściwości, wytwarzanie, przetwórstwo, struktura):
  • żelazo - charakterystyka ogólna, sposoby umacniania żelaza
  • metody wytwarzania stopów żelaza
  • fazy w stopach żelaza
  • wpływ pierwiastków stopowych na własności stali
  • inne pierwiastki w stalach
  • stopy żelaza według własności i zastosowania (struktura, klasyfikacja i znakowanie)
  • obróbka cieplna stopów żelaza
  • obserwacje i analiza struktur stopów żelaza
 • Struktury warstw wierzchnich po obróbkach cieplno-chemicznych - metody inżynierii powierzchni:
  • obróbka cieplno-chemiczna stali: nawęglanie, azotowanie, węgloazotowanie
  • rodzaje procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
  • obróbka cieplna stali niestopowych, stali stopowych konstrukcyjnych i narzędziowych
  • obróbka cieplno-chemiczna narzędzi
  • obróbka cieplna stopów metali nieżelaznych
  • dobór parametrów obróbki cieplnej z uwzględnieniem wielkości i kształtu elementów
  • parametry zabiegów grzania, zabiegów chłodzenia, ośrodki chłodzące oraz dobór atmosfer ochronnych
 • Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej- przykłady analiz przyczyn awarii:
  • metody badań struktury materiałów po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej
  • analiza wad warstw wierzchnich
  • kształtowanie struktury i własności warstw wierzchnich
 • Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej

góraˆ

ZAKRES SZKOLENIA SPECJALNEGO Z 2016

Zakres do oferty specjalnej 2016:

 • Obraz mikroskopowy 2D a rzeczywiste elementy struktury materiału 3D - jak wykorzystać informacje z obrazu do interpretacji struktury.
 • Co wnosi stereologia do nauki o materiałach?
 • Dlaczego do interpretacji struktur należy wykorzystywać dane przestrzenne uzyskiwane dzięki stereologii?
 • Czy obraz mikroskopowy zapewnia dostateczną ilość informacji do analizy metalograficznej i interpretacji struktury materiałów inżynierskich?
 • Jak prawidłowo wybierać obrazy do analizy obrazu?
 • Wady i zalety automatycznej analizy obrazu.
 • Na co zwrócić uwagę wybierając oprogramowanie do analizy obrazu?
 • Normy ASTM stosowane do automatycznej analizy obrazu.
 • Normy ASTM a normy Europejskie w inżynierii materiałowej.
 • Analiza własnych próbek - część warsztatowa.
 • Sesje Konferencyjne - wykorzystanie stereologii i analizy obrazu w nauce: nowe procesy technologiczne, nowe materiały inżynierskie.

góraˆ

Oferta szkoleń grupowych

Zajęcia na kursach prowadzą doświadczeni wykładowcy z Wyższych Uczelni i Jednostek Naukowo - Badawczych oraz przedstawiciele z przodujących na rynkach międzynarodowych firm w zakresie produkcji sprzętu i oprogramowania stosowanego w Inżynierii Materiałowej.

Koszt uczestnictwa:
obejmuje materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestnika.
Uczestnik powinien przywieźć ze sobą próbki.

Zainteresowanych kursem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania jej na nasz adres.
Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie uiszczenie opłaty za kurs - gotówką przy rejestracji uczestnika lub przedłożenie dowodu dokonania wpłaty przelewem na konto:

Uwaga! Nowy numer konta bankowego
PKO BP S.A.
38 1020 2313 0000 3702 1059 6502