Kursy dla materiałoznawców

Biuro Techniczno   Szkoleniowe  DCOSBIM  z Rudy Śląskiej we współpracy z BTH  TESTING  Sp. j. Katowice pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Stereologicznego zorganizowało kolejną turę dwóch kursów adresowanych do pracowników laboratoriów badań materiałowych. 
Od 24 do 28 stycznia w pięknej scenerii zimowego Ustronia dwie grupy uczestników zgłębiały wiedzę z zakresu pomiarów twardości oraz zarządzania i 
zapewnienia jakości w laboratoriach materiałowych.
  
Pomiary twardości   metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a 
struktura i inne własności materiałów  to tematyka kursu G   obejmowała następujące szczegółowe obszary tematyczne: 
     1. Metody pomiaru twardości. Zależności pomiędzy twardością a innymi własnościami mechanicznymi
     2. Pomiary twardości ze statycznym wciskaniem wgłębnika
     3. Pomiary mikrotwardości
     4. Inne metody pomiaru twardości
     5. Porównanie twardości metali wyznaczonych różnymi metodami. Pomiary twardości wykonywane urządzeniami przenośnymi
     6. Opracowanie wyników pomiarów. Ocena wiarygodności badań twardości przenośnymi twardościomierzami
     7. Sugerowane elementy postępowania walidacyjnego. Sprawdzanie twardościomierzy
     8. Metody statystyczne   przykłady zastosowań w badaniach materiałowych
     9. Pisanie procedur i instrukcji badań w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025

Wykładowcami byli: dr inż. Stanisław Lalik z Politechniki Śląskiej w Katowicach i dr inż. Kazimierz Satora z Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. 

Program kursu H    Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 z elementami statystyki w laboratoriach badań 
materiałowych  zawierał następujące wykłady:
     1. Miejsce i znaczenie metod statystycznych w zarządzaniu jakością
     2. Statystyczna analiza danych. Zmienność procesów   statystyka w rejestracji zmienności 
     3. Oprogramowanie metod statystycznych
     4. Ocena błędów pomiarowych. Problematyka walidacji metod i urządzeń statystycznych
     5. Wstęp do testów statystycznych
     6. Zarządzanie i zapewnienie jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratoriach badań materiałowych
     7. Seminarium dot. PN-EN ISO/IEC 17025
     8. Metody statystyczne w badaniach materiałowych. Metalografia ilościowa. Badania własności mechanicznych

Tematy te zrealizowali: dr inż. Kazimierz Satora oraz dr inż. Lesław Gajda z Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Wykład dr. inż. Zbigniewa Latały z Politechniki Krakowskiej  Metody statystyczne w analizie obrazu. Metody analizy obrazu w kontroli jakości 
wyrobów metalowych  przeznaczony był dla obu grup.

Biuro Techniczno-Szkoleniowe  DCOSBIM  jako wyspecjalizowana firma szkoleniowa, organizuje kursy w swojej specjalności merytorycznej od roku 
2000, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia zdobyte przez działalność w formie Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Inżynierii Materiałowej  
OSBIM  S.C. 
Tą specjalnością są badania materiałowe (własności wytrzymałościowe, strukturalne) z wyłączeniem badań nieniszczących. 
Wykładowcami zawsze są doświadczeni naukowcy posiadający długoletnia praktykę w danej tematyce, którzy prowadzą nie tylko wykłady, ale 
również zajęcia praktyczne i ćwiczenia. Tak było i tym razem. 

Zajęcia praktyczne prowadzone były przy twardościomierzach udostępnianych przez BTH  TESTING  Sp.j.:
    Przenośne: MIC 20, TIV, Dyna Pocket
    Stacjonarny mikrotwardościomierz Vickersa Micromet 5104
 
Należy tu wyraźnie zaakcentować, że każdy uczestnik otrzymał doskonale przygotowany skrypt obejmujący pełny zakres programowy kursu z 
wykładami i materiałami do ćwiczeń.
W programie kursu cztery pierwsze dni wypełniały wykłady, zajęcia praktyczne i ćwiczenia zakończone sprawdzianem zdobytej wiedzy i kolacją 
pożegnalną. Piąty, ostatni dzień to wykład plenarny i rozdanie Zaświadczeń. 

Biuro  DCOSBIM  zapowiada kolejne kursy, również na zamówienie. 
Zapraszam do odwiedzenia strony http://republika.pl/dcosbim.
LAB 3/2005